Centerets bestyrelse er drevet af frivillige

Bestyrelsen ligger mange interessetimer i centeret og er en stor del af alt der sker i -og omkring centeret. 

Mød vores bestyrelse

Niels Kirk

Bestyrelses formand

Tlf. 61740462

Brian Hummel

Kasserer

Tlf. 61879905

Lenette Møller

Sekretær

Tlf. 50925809

Torben Sørensen

Bestyrelsesmedlem

Tlf. 20991799

 

 

Centerets vedtægter

 

1. Navn, formål og hjemsted

Institutionens navn er HARBOØRE-CENTERET, og er en selvejende institution. Institutionens formål er at opføre og drive et center i Harboøre til idrætsformål samt til brug for ungdomsarbejde, møder, udstillinger, kulturelle og selskabelige formål.

Som medlemmer optages personer, firmaer, foreninger og institutioner, der er hjemmehørende i postområde 7673, samt personer, som er fyldt 18 år og som betaler kontingent til en forening/klub, der benytter Harboøre Centerets faciliteter regelmæssig. Ingen kan opnå mere end en stemme, og der kan kun stemmes personligt.

Centeret drives således, at der forsøges oparbejdet et passende overskud. Der gives ikke medlemmerne andel i overskuddet, og de hæfter ikke personligt for den institutionen påhvilende gæld.


2. Ledelse

Institutionen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, som udvælges på den stiftende generalforsamling. Derefter afholdes årligt generalforsamling inden udgangen af september måned. Stemmeberettiget er alle medlemmer. Valgbar til bestyrelsen er medlemmer, der er fyldt 18 år og bosat i postområde 7673. Samtlige valg til bestyrelsen skal foregå ved skriftlig afstemning. Valgene afgøres ved simpelt stemmeflertal.

Bestyrelsen konstituerer sig med valg af formand, næstformand, kasserer og sekretær, Formanden vælges efter følgende regler: Opnår et bestyrelsesmedlem mere end 50 % af de afgivne stemmer, er vedkommende valgt. I modsat fald afholdes straks en ny afstemning. Opnås det anførte fornødne flertal ikke herved, stemmes der straks for 3. gang mellem de to kandidater, der har opnået flest stemmer. Under 3. afstemning er det medlem, der har opnået flest stemmer valgt. Står stemmerne lige foretages lodtrækning.

Næstformand, kasserer og sekretær vælges ved simpelt stemmeflertal. Næstformanden træder i formandens sted i dennes fravær. Valget til bestyrelsen gælder for 2 år. Bestyrelsesmedlemmerne afgår med henholdsvis 2 og 3 medlemmer hvert andet år. Genvalg kan finde sted.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er til stede. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal. Bestyrelsen varetager institutionens anliggender i enhver henseende, fastsætter en arbejdsfordeling og nedsætter fornødne udvalg.

Bestyrelsen holder møde så ofte, formanden ønsker det, eller når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer kræver det. Der afholdes møde mindst 1 gang i kvartalet. Protokol skal føres. Formanden indkalder til bestyrelsesmøder. Bestyrelsen har ansvaret for at ansætte og afskedige personale i Harboøre Centeret.

Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom forpligtes institutionen ved den samlede bestyrelses underskrifter. Derudover forpligtes institutionen ved underskrift af formanden for bestyrelsen i forbindelse med 2 bestyrelsesmedlemmer. Til foretagelse af den daglige forretningsførelse kan der af den samlede bestyrelse meddeles prokura.


3. Generalforsamling

Generalforsamling er institutionens øverste myndighed. Formanden for bestyrelsen indkalder til den årlige generalforsamling inden udgangen af september måned. Indkaldelse til generalforsamling bekendtgøres med mindst 2 ugers varsel. Eventuelle forslag skal være formanden skriftlig i hænde senest 1 uge før generalforsamlingen.

Dagsorden for generalforsamlingen er:

  1. Valg af dirigent
  2. Formanden aflægger beretning
  3. Kassereren aflægger beretning
  4. Valg af bestyrelsesmedlemmer + 1 suppleant
  5. Valg af revisorer + 1 suppleant
  6. Indkomne forsalg
  7. Eventuelt

Umiddelbart efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når flertallet af bestyrelsen eller mindst 50 medlemmer fremsætter skriftlig begæring herom.


4. Regnskab

Institutionens regnskab aflægges af bestyrelsen. Regnskabsåret er fra 1/7 til 30/6. Revisorerne vælges for 1 år gangen. Regnskabet skal revideres af en registreret eller statsautoriseret revisor. Det reviderede regnskab skal forelægges den siddende bestyrelse til godkendelse hvert år inden generalforsamlingen.


5. Alkoholbevilling

Alkoholbevillingen søges til Harboøre Centerets bestyrelse.


6. Lovændringer

Til ændring af vedtægterne kræves samtykke af mindst 2/3 af de på generalforsamlingen fremmødte stemmeberettigede medlemmer. Forslag til lovændringer skal bekendtgøres forud for generalforsamlingen.


7. Likvidation

Institutionen kan kun klikvideres, når det samtidig med indkaldelse til generalforsamlingen er anført i dagsordenen, og når mindst 4/5 af de på generalforsamlingen mødte stemmeberettigede har stemt derfor, og det derefter vedtages på en ekstraordinær generalforsamling. Eventuel formue ved likvidationen anvendes til gavn for Harboøres ungdom.


Vedtaget på generalforsamlingen den 30. september 2008.